Otevřít menu

Na úvodní stranu Obecní knihovna v Žernově

facebook.com katalog.knihovnack.cz kmhk.tritius.cz caslin.cz caslin.cz
Návštěv :
Celkem : 5436
Týden : 2
Dnes : 0

Upozornění týkající se pořizování záznamů z akcí:
Rádi bychom vás upozornili, že ze všech našich akcí pořizujeme fotografický záznam. Účastí na akcích pořádaných knihovnou dáváte souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.

Velikonoční tvoření

Velikonoční pomlázka

Čarodějnické přespávání

O mnohých aktualitách - již konaných a připravovaných akcích se můžete dočíst v občasníku Žernovák, na jehož vydávání se Obecní knihovna v Žernově významnou měrou spolupodílí.

 

POZVÁNKA - EXKURZE DO ZÁCHRANNÉ STANICE
PRO HANDICAPOVANÁ ZVÍŘATA V JAROMĚŘI

Jménem Obecní knihovny v Žernově Vás srdečně zveme na edukační výpravu do Záchranné stanice v Jaroměři. Návštěvníkům bude přiblížen chod stanice, péče a práce s poraněnými zvířaty a spoustu dalších zajímavých informací. Výklad bude koncipován především pro děti školního věku.

Kdy se akce koná? Sobota 29. 05. 2021, odjezd 09:30 hod. od budovy Úřadu městyse Žernov. Předpokládaný návrat ve 13 hodin. Vstupné 40 Kč.

V případě zájmu se, prosím, obracejte telefonicky na Monču Špreňarovou (tel.: 739 633 644)  do čtvrtka 27.05.2021.

Beseda na téma myslivectví pro děti i dospělé

V páteční podvečer dne 14. prosince 2018 proběhla v zasedací místnosti úřadu městyse Žernov beseda s regionální spisovatelkou - autorkou knih o myslivosti Jitkou Vaňkovou Přibylovou. První polovina besedy byla věnována dětem - autorka si pro žernovské děti připravila poznávací soutěže tématicky zaměřené na přírodu a myslivost, posléze předčítala dětem ze své knihy "Vyprávění od starého dubu". Vedle zmíněných aktivit sklidila úspěch i plyšová zvířátka, jež si děti mohly nadělit pod vánoční stromeček.

Druhá polovina pak byla věnována dospělým, kdy autorka přečetla úryvky ze svých knih "Když myslivcem je žena" a "S ženou myslivcem od plotny do lesa a zpět", počemž následovala rozprava jak o knihách, tak o myslivectví a přírodě obecně. Všichni přítomní hodnotili besedu jako velmi příjemné předvánoční posezení s pohodovými lidmi. Veliký dík patří Alence Pácaltové, která akci zorganizovala a manželům Vaňkovým za jejich návštěvu a hezky připravený program. 
Věřím, že tato beseda bude popudem k dalším zajímavým setkáním.

J.K.

 

Tak jako ve většině míst naší vlasti, tak i na Žernově, se v předvečer 28. října konala radostná oslava stoletého výročí obnovení naší samostatnosti a vzniku Československé republiky. Za přítomnosti starostů okolních obcí, které patří do svazku 1866 a hojného počtu občanů, zazněl  u mladého stromku nově vysazené lípy svobody slavnostní projev, který níže uvádíme: 

 

100. výročí vzniku Československé republiky.

 

 

Vážení spoluobčané,

sešli jsme se zde, abychom si připomenuli jedno důležité výročí, výročí které je spojeno s obnovením samostatného státu a vznikem Československé republiky. Sto let je v životě jednotlivce neskutečné dlouhá doba. V životě národa je to však jen určitá etapa jeho existence. Máme nyní příležitost si připomenout onu radostnou událost před sto léty a také co ztrátě naší samostatnosti předcházelo a jak těžké bylo ztracenou svobodu opět získat.
Tento čerstvě vysazený stromek mladé lípy obrací naši pozornost do budoucnosti a navozuje tajná přání a naděje.
Bude však dobré naše myšlenky nejprve nasměrovat do minulosti, protože historie je velkou učitelkou a kdo ji nezná – jak říká klasik – nezbude mu nic jiného, než si ji zopakovat znovu. A v daném případě by to nebyla dobrá volba.
V naší historii je výročí zakončených osmičkou celá řada. Tím nejvýznamnějším je bezesporu rok 1918. Kdyby však nebylo roku 1618 zůstával by rok 1918 patrně bez většího povšimnutí.
Počátkem 17. století náboženský útlak vedl k druhé pražské defenestraci a k začátku třicetileté války. Nešťastnou bitvou na Bílé hoře jsme ztratili svobodu a jak se ukázalo na dlouhých 300 let. Třicet tisíc rodin ze řad svobodných občanů muselo pro víru opustit vlast, hospodářství bylo totálně rozvrácené a počet obyvatel během války poklesl o jednu třetinu. Stále více se prosazoval německý živel a germanizace se uplatňovala ve všech složkách společenského života. Vládl nám někdo jiný a my jsme se stali součástí habsburské monarchie, nazývané žalář národů.
Nejenom v počátcích národní poroby ale i v jejím průběhu se však našli mnozí, kteří neztráceli víru a dovedli povzbuzovat a posilovat druhé.
Biskup Jednoty bratrské, který pro svou pedagogickou činnost je také nazýván „učitelem národů" vyslovil ve svém Kšaftu umírající matky Jednoty bratrské památnou větu: „Věřím i já Bohu, že po přejití vichřice hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda věcí tvých do rukou tvých se navrátí ó lide český." Možná ještě netušil, co si ještě bude muset tento lid vytrpět a jakou cenu bude muset zaplatit. Velikou roli v tomto zápase sehrála především Bible kralická, která pomáhala uchovat nejenom víru ale i jazyk a vzdělanost.
Koncem osmnáctého století, v období hlubokého temna, když už se zdál být náš národ sražený na kolena a téměř mrtvý, jako zázrakem vystoupila celá řada národních obrozenců a buditelů, kteří se snažili, za cenu velikého příkoří, národ probudit a znovu pozvednout. Jim patří náš veliký dík a uznání.
Klíčové události, které vedly k našemu osvobození, se ale odehrály až začátkem 20. století. Tehdejší Velká válka, později nazývaná I. světová, změnila mapu Evropy a my jsme mohli slavit vítězství. Bohužel mnoho našich mužů a hochů muselo bojovat a nasazovat svoje životy v cizím zájmu a v uniformách ústředních mocností. Pomníky padlých v každém městě i vesnici jsou toho výmluvným dokladem.
Bylo však mnoho těch, kteří se s touto situací nesmířili, uvědomili si svoji odpovědnost a historickou příležitost a svou zbraň obrátili proti těm, kteří nás tři sta let okupovali, vykořisťovali a ponižovali. Tito stateční vlastenci, legionáři, mají velikou zásluhu na tom, že s námi bylo jednáno jako s partnerem, který si zaslouží respekt a jehož přání je třeba brát vážně.
Proto zde nyní můžeme stát, slavit výročí osvobození a přát tomuto národnímu symbolu, stromku mladé lípy, aby zdárně rostl, nepřátelé mu neublížili a po čase dosáhl úctyhodných rozměrů.
Stejně tak, v přeneseném slova smyslu, totéž přejeme naší zemi a našemu národu. Je zde však důležitá podmínka, bez jejíhož splnění by veškeré naše snažení bylo stěží korunováno úspěchem.
Apoštol Pavel jednu část svého dopisu končí slovy: „Nyní pak zůstává víra, naděje a láska, to trojí, ale největší z nich je láska." Víra přibližuje člověka k Bohu, naděje mu dává inspiraci a je hnacím motorem jeho života.
Nyní zde ještě zůstává láska. Bez lásky nemůžeme budovat osobní přátelství, bez lásky nemůžeme budovat rodinu, bez lásky a dobrých sousedských vztahů se neobejde ani dobře fungující obec.
Jestliže budou mít lidé rozpaky hrdě se přihlásit k tomu, že jsou Češi a jestliže budou váhat vyjádřit lásku k vlasti a národu, pak všechny oběti těch, kteří vybojovali naši svobodu, byly zbytečné. Slibme si, že to nebude platit o nás, ale že tu jsme proto, abychom opravdu uctili a oslavili výročí 28. října 1918 a projevili lásku k této zemi a k tomuto národu.

 

L. J.

 

Oslavy 

600. výročí od první písemné zprávy o Žernovu

 

 Dne 17. června jsme si připomenuli 600. výročí od první písemné zprávy o Žernovu. Až na ekumenickou bohoslužbu, byl zdar většiny akcí závislý na počasí, které se k nám nezachovalo příliš přátelsky. Nic to však neubralo na důstojnosti celé oslavy, na dobré náladě a na zdárném průběhu celé akce.

 

Slavnostní projev starosty městyse pana Mgr. Libora Mojžíše byl pokračováním pietního aktu u pomníku padlých ve Velké válce. Bude užitečné si jeho slova připomenout, protože výstižně vyjadřují minulost i přítomnost místa, které je naším domovem.

 

OBRÁZEK : 056.jpg

 

                                                                                 

Drazí spoluobčané, vážení hosté,

po staletí existoval na Pražském hradě institut, kterému se říkalo zemské desky. Byly to jakési pozemkové knihy, které obsahovaly zápisy o nabytí půdy a jiných nemovitostí týkajících se šlechty.  A v těchto dochovaných svazcích, vedle mnoha a mnoha údajů, je také možné nalézt zprávy o Ryzmburku a Žernovu. Ta prvotní, kde se píše o tom, že majitel hradu Beneš z Ryzmburku věnoval manželce své Anně 250 kop na Ryzmburce tvrzi a dvoru poplužním v městečku Žernově je datována rokem 1417. A to je právě ten důvod, proč jsme se zde sešli. Šestisté výročí si zasluhuje nejenom připomínku, ale především náležitou oslavu.

Co všechno se za tu dlouhou dobu v dějinách národa, našeho kraje a naší obce událo? Kolik zde bylo městeček nebo vesnic, které zmizely z mapy na čas, nebo úplně. Kolik tu bylo generací, které přispěly k budování Žernova, ale také Ryzmburku, protože tyto dva pojmy nelze od sebe oddělit. To potvrzuje i skutečnost že v dobách husitských byl ryzmburský hrad někdy jmenován jako „žernovský dům." O té nejstarší historii toho mnoho nevíme a pokud jsme k nějakým závěrům  dospěli tak víceméně zprostředkovaně. Přitom se právě zde nemůžeme vyhnout onomu lidovému rčení o „vejci a slepici." Je více než zřejmé, že k tomu, aby se v sousedství mohla budovat taková rozsáhlá a náročná stavba, musely zde být lidské zdroje a muselo zde být dostatečné ekonomické zázemí.

V roce 1955 zdejší rodák a patriot pan Vlastibor Štyrand, zakladatel a dlouhou dobu spolutvůrce folklórních slavností „U nás na Náchodsku", organizoval důstojnou oslavu stého výročí od vydání stěžejního literárního díla Boženy Němcové – Babička. V rámci celé akce byly připomenuty některé dějinné události obce i hradu a položen důraz na to, že rok 1417 není počátkem existence Žernova, ale jednou z etap jeho dlouhé historie. Ukazuje se, že provedený odhad pana Štyranda byl až příliš skromný.

My zde stojíme na Velké návsi poblíž pomníku padlých z Velké války. Kolik je tam jmen těch, kteří zemřeli na bojišti právě před sto lety. A kolik je tam jmen všech celkem. Kdo bude počítat, napočítá jích dvacet. Tolik bylo rodin, které ztratily svého živitele, tolik bylo vdov, které ztratily svého manžela a děti svého tátu. O dalších 200 roků zpátky to byl veliký hladomor, který nakonec vyústil ve známé selské povstání na Náchodsku. Mohli bychom pokračovat dále. „Války o dědictví habsburké" znamenaly katastrofu pro tento kraj, protože všechny prušácké výboje vedly převážně tímto směrem. Ten výčet by mohl být mnohem a mnohem delší. Ale o to tu teď nejde. Já jsem jenom chtěl připomenout skutečnost, že po tom po všem, co naši rodiče, prarodiče, zkrátka naši předchůdci museli prožít a vytrpět, tu ještě jsme, můžeme žít v míru a relativním dostatku.

Před krátkou chvílí jsme se mnozí zúčastnili ekumenické bohoslužby v kapli. Byl to projev vděčnosti Pánu Bohu, že nás přes všechny těžkosti minulé doby zachoval, že k nám je laskavý a více než štědrý. Teprve tehdy, když lidé cítí, že jsou na dně, pozvednou své srdce a svoje ruce k Bohu. Výsledkem toho je i tato kaple, která byla budována v těch nejtěžších dobách. Kéž by z ní zněla jenom chvála a hodně hlasitě. Je mnoho věcí, kterých si můžeme a musíme vážit protože

ne každý může žít v obci, která se stala vesnicí roku Královehradeckého kraje a třetí v republice,

ne každý může žít v obci zarámované překrásným krajem Boženy Němcové, Aloise Jiráska a bratří Čapků,

ne každý může žít v obci odkud se nám naskýtá překrásný pohled na hřebeny Krkonoš, na hraniční Bor, na hradbu Orlických hor, ale také na Rozkoš a vzdálené krajské město a Kunětickou horu,

ne každý může žít v obci, kde kořeny některých rodin sahají 200 i 300 roků nazpět,

ne každý může žít v obci, kde nám vánek neustále zajišťuje čistý vzduch a zdravé životní prostředí,

ne každý může žít v obci, kde se před rokem a půl kruh uzavřel a my jsme se z městečka na začátku opět stali městysem,

a to nejdůležitější. Ne každý může žít v obci, kde jsou tak bezvadní lidé. Lidé, kteří vědí co je to přátelství a solidarita.

 

L. J.

 

 

Oslavy ve svém počátku byly zahájeny ekumenickou bohoslužbou, která se stala projevem vděčnosti za to, že nás Pán Bůh zachoval a že můžeme žít v tak krásném prostředí jakým je náš kraj. V závěru bohoslužby oslovil posluchače žernovský knihovník, kronikář a patriot Luboš Jirka,  který svoji osobní zpověď adresoval nejenom přítomným, ale široké žernovské veřejnosti. Proto i jeho příspěvek poskytujeme našim čtenářům.

OBRÁZEK : 020.jpg

 

            Milí přátelé, vážení hosté.

Využívám této příležitosti, abych vás krátce oslovil. Moje jméno zde již zaznělo, ale já se představím způsobem, který nebývá obvyklý. Možná, že nyní očekáváte řeč o nějakých zásluhách. Ale nic takového ode mne neuslyšíte. Já jsem totiž úplně obyčejný člověk.

I když možná zas tak obyčejný ne. Na rozdíl od mnoha mých současníků jsem ve svém mládí svůj život podřídil autoritě nevyšší, autoritě všemohoucího Boha stvořitele nebe a země. A nejenom to. Zároveň jsem přijal nabízenou milost, nabízenou záchranu skrze zástupnou oběť Božího Syna Pána Ježíše Krista.

Druhá věc, kterou bych chtěl na sebe povědět je, že jsem Čech. Řeknete si, že na tom není nic zvláštního. Já ale svoji příslušnost neodvozuji jenom od toho, že vlastním tomu odpovídající  osobní doklady, ale především od toho, že pro tuto zem a pro tento národ stále ještě bije moje slábnoucí a unavené srdce. O to víc to platí o našem krásném kraji, ve kterém žijeme.

Dnes si připomínáme šestisté výročí od první písemné zmínky o Žernovu. To skutečné stáří je ovšem mnohem větší. Přáli bychom si poodhrnout oponu času a trochu více nahlédnout do minulosti. Ale bohužel míra možného poznání je už téměř vyčerpaná. I tak ve světle toho co víme máme mnoho důvodů k tomu, abychom Pánu Bohu projevili vděčnost, že přes všechny těžkosti a překážky nás zachoval a že tu ještě dnes můžeme být. Takto to vnímám já a myslím, že nejsem sám, ale že vy všichni, kteří jste přijali pozvání na tuto bohoslužbu, to cítíte nějak podobně.

Zahájil jsem takovou malou zpovědí a ještě bych rád k ní několik vět připojil.

Myšlení každého člověka se řídí jeho potřebami a zájmy. Ten můj zájem se spíše obracel do minulosti. Proto jsem tolik času a námahy věnoval genealogii. A ruku v ruce s tím i historii našeho národa a historii křesťanské církve.

Genealogie mně pomohla poznat a pochopit, kde jsou moje kořeny a kořeny celé naší rodiny. Potvrdilo se to, co jsem nějak podvědomě cítil, že to jsou Ratibořice, Třtice a zvláště pak Žernov. Nejméně po čtyři století tu znělo moje jméno, přesněji řečeno jméno mých prarodičů.

Dříve, když si mládenci hledali svojí životní partnerku, nechodili pro nevěsty příliš daleko. Pokud to nebyla sousední chalupa, tak to v krajním případě bývala sousední vesnice. Proto k tomu mému rodnému kraji musím připočíst Všeliby, Bakov, Řešetovou Lhotu, Studnici, Zblov, Zlíč a na druhé straně řeky Světlou. Ten výčet není samozřejmě úplný, ale všechna tato místa ve svých myšlenkách  objímám, protože tvoří povědomí domova. Odtud odevšad pocházely moje babičky, prababičky, praprababičky, které zde zanechaly svoji rodinu a svoje příbuzné se kterými nás po dlouhý čas spojovalo společné pouto.

A od genealogie je již krůček k regionální historii. Od vydání Pohledu do minulosti aneb Žernov známý i neznámý již uplynulo 17 roků. Jsem rád, že jsem tehdy našel čas a odvahu k obstarání archivního materiálu, jeho uspořádání a za pomoci Obecního úřadu i jeho vydání v přehledné publikaci. Neměl jsem tehdy od koho opisovat, protože jsme široko daleko byli první, pokud nepočítám velká města. Trochu si ale kladu otázku, jestli ten zájem široké veřejnosti byl upřímný a jestli všechna ta námaha skutečně posunula poznání o našem kraji trochu výš.

U příležitosti oslav jsme vydali zkrácenou verzi Pohledu do minulosti ve formátu dvaatřiceti stránkové brožury. Kdo bude mít zájem nejenom o tuto brožuru, ale především dozvědět se něco o Žernovu a jeho okolí, bude mít možnost si ji opatřit.

Na závěr bych vám chtěl poděkovat za vaši trpělivost a popřát vám hezký den a všem naším hostům, aby se vám u nás líbilo.

 

 

MĚSTYS ŽERNOV

VÁS ZVE NA OSLAVY

600 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ

ZMÍNKY O ŽERNOVU

 

pod záštitou náměstka hejtmana Královehradeckého kraje

brig. gen. v. v. Martina Červíčka

 

Sobota 17. června 2017

 

Program:

9.00 - 10.00 Ekumenická bohoslužba v kapli P. Marie Sněžné

10.15 - 10.45 Pietní akt u pomníku padlých, projev starosty

11.00 - Divadelní představení žernovských dětí "Pověst o Ctiborovi"

12.00 Hlavní program u sokolovny

17.00 - Koncert pod rozhlednou "Police symphony orchestra"

19.30 Taneční zábava se skupinou "Pro Radost"

 

 

 

BUĎ TOBĚ SLÁVA

jenž jsi z mrtvých vstal

Ekumenická bohoslužba

v kapli na Žernově

 

Neděle 18. března 2018 v 15 hod.

 

Poslouží:
P. Zdeněk Kubeš - církev římskokatolická Náchod
farář David Smetana – CČSH Červený Kostelec
kazatel Petr Asszonyi – Církev bratrská Česká Skalice
Pěvecký sbor Církve bratrské

 

Přijďte si poslechnout poselství Velikonoc,
které nic neztratilo na svém významu

 

 

 

Pozvání pro všechny naše spoluobčany

24. prosince 2017 ve 13.30 hod.

se bude konat

 

ŠTĚDRODENNÍ BOHOSLUŽBA

v kapli Panny Marie Sněžné na Žernově

 

Poslouží děkan P. Zdeněk Kubeš z Náchoda

 

POSVÍCENSKÁ BOHOSLUŽBA

římskokatolické církve

v kapli na Žernově

 

neděle 24. září 2017 v 15 hod.

 

 

 

 

Pozvání pro všechny naše spoluobčany

24. prosince 2016 ve 13.30 hod.

se bude konat

ŠTĚDRODENNÍ BOHOSLUŽBA

v kapli Panny Marie Sněžné na Žernově

Poslouží děkan P. Zdeněk Kubeš z Náchoda

- ¤ -

BUĎ TOBĚ SLÁVA 

jenž jsi z mrtvých vstal

 

Ekumenická bohoslužba

v kapli na Žernově

 

Neděle 10. dubna 2016 v 15 hod.

 

Poslouží:

P. Zdeněk Kubeš - církev římskokatolická Náchod

farář Jiří Musil – CČSH Česká Skalice

kazatel Petr Asszonyi – Církev bratrská Česká Skalice

Pěvecký sbor Církve bratrské

 

 Přijďte si poslechnout poselství Velikonoc,

které nic neztratilo na svém významu

Cestopisná přednáška

TANZÁNIE – SAFARI  NJEMA

O své poznatky a zážitky se s námi rozdělí

Jiří Rosa

 Žernov -  hospoda u Čapků

pátek 22. ledna 2016 v 18. hod.

 Cool

 

Obec Žernov a Místní akční skupina mezi Úpou a Metují
Vás zvou na besedu s promítáním krátkého filmu „Na kole za svobodou“
na téma: UPRCHLICKÁ KRIZE a JEJÍ PŘÍČINY
TEODOR MARJANOVIČ,

zahraničně politický komentátor Hospodářských novin (dříve BBC, MF Dnes, Respekt)
moderuje ROMANA PACÁKOVÁ (Český rozhlas Hradec Králové)
Ekofarma Rýzmburk u Žernova
16. října, 18:30 


Cool

OBRÁZEK : jan2701.jpg 

 OBRÁZEK : stedrodenni_bohosluzba_2013.jpg

 Innocent

OBRÁZEK : adventni_koncert_2013.jpg

 

 

  Ukrajina a Moldavsko

  aneb

mezi východem a západem

Přřednáška s bohatou obrazovou dokumentací

  Putování Podkarpatskou Rusí, Bukovinou, Haličí, Volyní, přes Kyjev

až na Krym, Besarábii, vč. návštěvy světem ignorované republiky Podněstří, posledního sovětského státu.

 Žernov - hospoda u Čapků

Pátek 15. listopadu 2013 v 18 hod.

Těší se na vás

Madla Kašková a Marek Fiala

Pořádá

Obecní knihovna

  

 Undecided

 

  Ve dnech 25. a 26. října 2013 posloužily prostory knihovny jako volební místnost pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

  

OBRÁZEK : dsc00303.jpg 

 ÷ 

OBRÁZEK : dsc00304.jpg

 

 

  Arménie a Náhorní Karabach

Přednáška s bohatou obrazovou dokumentací

Žernov - hospoda u Čapků

středa 9. října 2013 v 19. hod.

 Těší se na vás

Madla Kašková a Marek Fiala

    O putování vlaky a autobusy na Kavkaz, krásném času stráveném v pohostinné Arménii a na území nikým neuznané, po rozpadu SSSR válkou silně zdevastované, republiky Náhorní Karabach. 

O cestě za lahodnými kavkazskými specialitami, za vřelými místními obyvateli – Armény – hrdým národem s bohatou kulturní historií sídlícím na dosah Noemova Araratu, který jako první na světě přijal křesťanství za své oficiální náboženství. O putování po nádherných kamenných středověkých klášterech se svými chačkary – vulkanickými kameny bohatě zdobenými ornamenty.

 Α Ω

  Posvícenská bohoslužba CČSH

v kapli na Žernově

neděle 29. září 2013 v 15 hod.

Srdečně zve českoskalický farář Mgr. Jiří Musil

 

  

Organizačně zajištuje Obecní knihovna 

♣ 

Narodil se Kristus Pán, veselme se 

 

Pozvání pro všechny naše spoluobčany 

24. prosince 2012 ve 13.30 hod.

 se bude konat

 ŠTĚDRODENNÍ BOHOSLUŽBA

 v kapli Panny Marie Sněžné na Žernově

Poslouží ThLic. Mgr. Boguslaw Partyka z Náchoda

 


Akce ve spolupráci s Obecní knihovnou

 

Obecní úřad na Žernově
Vás zve na

ADVENTNÍ KONCERT


Na dobové nástroje zahraje

LA BILANCETTA


ansámbl staré hudby
Pavlína Prudilová - cantus
Josefína Matyášová - violino, cantus
Jana Kovářová - violino
Vlastimil Kovář - virginal, cantus
Kamil Remeš - theorba
Ladislav Horký - viola da gamba
Hudba v barokních Čechách v době adventu
(V. K. Hollan Rovenský, A. V. Michna, J. J. Božan, A. Mazák)

 

Neděle 16. prosince 2012 od 17 hodin

Kaple Panny Marie Sněžné na Žernově 

 

 

V pátek 16. listopadu se uskutečnila plánovaná přednáška pana Jiřího Voňky z Hradce Králové. Na programu byly tentokrát Bosenské pyramidy, což je téma poměrně nové, které ještě nevstoupilo do širšího povědomí. Posluchači měli možnost si vyslechnout autentické zážitky a poznatky člena archeologického týmu. který se zúčastnil průzkumu zmíněné lokality. Pozornost všech přítomných svědčila o tom, že přednáška u nich vzbudila nevšední zájem.

÷

OBRÁZEK : dsc08794.jpg

÷

OBRÁZEK : dsc08793.jpg

÷

OBRÁZEK : dsc08792.jpg 

÷

Přednáška na téma

 

ÚDOLÍ BOSENSKÝCH PYRAMID

 

Nejnovější objev pyramid, které byly nalezeny tentokrát na evropském kontinentu. Stáří monumentů se odhaduje na 25 000 – 30 000 let. V oblasti se navíc nachází systém podzemních chodeb, což je pro pyramidové struktury charakteristické

 

Přednáší

Jiří Voňka

z Hradce Králové

účastník archeologického průzkumu

 

Žernov - Hospoda u Čapků

Pátek 16. listopadu 2012 v 18 hod.

 

Pořádá Obecní knihovna Žernov

Luboš Jirka

Ve 41. a 42. týdnu 2012 knihovna posloužila jako volební místnost při volbách do zastupitelstva kraje a do senátu. Na snímku členové volební komise.

 

Surprised

 

OBRÁZEK : dsc08723.jpg

 

÷ 

Ve druhé polovině září 2012 budova Obecního úřadu prodělala menší proměnu, která spočívala ve výměně starých oken za nová, opět dřevěná, ale s mnohem dokonalejšími izolačními vlastnostmi.  Tato rekonstrukce se pochopitelně uskutečnila i v prostoru knihovny, která se nachází ve stejném objektu. Náročné byly nejenom stavební práce, ale i  příprava a závěrečný úklid. 

÷

OBRÁZEK : dsc08618.jpg

÷

OBRÁZEK : dsc08619.jpg

÷

OBRÁZEK : dsc08624.jpg

 

 

÷ 

V závěru prázdninového období se uskutečnila přednáška o jedné významné postavě našich národních dějin - J. A. Komenském. Posluchači, kteří z velké části zaplnili velký sál hospody u Čapků, se dozvěděli řadu informací z pobělohorské doby vztahujících se k našemu kraji. Pan Jiří Hofman zaujal posluchače jak svými znalostmi tak i svým kultivovaným projevem. 

÷

OBRÁZEK : img_5987.jpg

÷

OBRÁZEK : img_5986.jpg

÷

 

Pozvánka na přednášku

OBRÁZEK : j._a_._komensky_.jpg

Innocent

 

SLÁVA NA VÝSOSTECH BOHU

 

Pozvání pro blízké i vzdálené

do kaple Panny Marie Sněžné na Žernově

sobota 24. prosince 2011 ve 13.30 hod.

ŠTĚDRODENNÍ BOHOSLUŽBA

poslouží P. Boguslav Partyka z Náchoda 

 

 

Pozvání na koncert vokální skupiny

 

LINHA

SINGERS

 

v kapli Panny Marie Sněžné na Žernově

neděle 18. prosince 2011 v 17 hod.

 

Laughing

 

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu na Žernově

První adventní neděle 27. 11. 2011

v 17 hod. na Velké návsi

 

Vystoupí žernovské děti a

děti z MŠ v Červené Hoře

   

Posvícení na Žernově

 

Velký hladomor a neúspěšné selské povstání v roce 1775 vyvolalo v myslích našich předků smutek a beznaděj. Tato skutečnost přispěla k tomu, že lidé o to více začali hledat pomoc u Pána Boha. Odezvou na tuto situaci bylo rozhodnutí postavit na Žernově, pro čest a slávu Boží, kapli. Práce na započatém díle byla na čas přerušena v důsledku opětovného vpádu pruských vojsk při tzv. „Bramborové válce“ v roce 1778, takže stavbu bylo možné dokončit až o dva roky později. Správu obce tehdy vykonával rychtář David Záliš (čp. 13). V neděli před sv. Václavem roku 1780 došlo k jejímu slavnostnímu vysvěcení, což si každoročně připomínáme především posvícenskou bohoslužbou.

 

První slavnost poutní (poutenská) byla povolena za rychtáře Josefa Khola (čp. 19) po opakovaných prosbách u biskupské konsistoře a slavena byla v neděli před sv. Václavem roku 1814, tzn. ve stejném termínu jako posvícení. Počátkem šedesátých let minulého století ale její tradice postupně zanikla. Vysvěcení kaple si však připomínáme každoročně dvěmi samostatnými bohoslužbami jednak církve římskokatolické a také Církve  československé husitské. Nejinak tomu bylo i v letošním roce.

 

Mistr Jan Hus

  

 Kaple Panny Marie Sněžné na Žernově

neděle 3. července 2011 v 16.30 hod.

 

Program: 

Vzpomínková bohoslužba:  Jiří Musil – farář CČSH z České Skalice

Promuva o životě a odkazu M. J. Husa: Jiří Hofman – kazatel CB

Zpěv: Chrámový sbor od sv. Jiří z Vraného nad Vltavou

 

 Přijďte uctít památku velké postavy českých dějin 

Obecní knihovna Žernov

÷

OBRÁZEK : kopie_-_dsc06951.jpg

 

Přednáška Jiřího Hofmana, kazatele Církve bratrské. o životě a odkazu Mistra Jana Husa

÷

OBRÁZEK : kopie_-_dsc06964.jpg

 

Přátelské setkání po vzpomínkové bohoslužbě

÷

Zaplněná kaple pozornými posluchači, úvodní bohoslužba CČSH, zpěv chrámového sboru z Vraného nad Vltavou a především velice zajímavá přenáška Jiřího Hofmana, katatele Církve bratrské, přednesená ve svěžím duchu se staly důstojnou akcí na připomenutí památky velkého českého náboženského reformátora, který neváhal za pravdu obětovat i svůj vlastní život. 

BUĎ TOBĚ SLÁVA

jenž jsi z mrtvých vstal

Ekumenická bohoslužba

v kapli Panny Marie Sněžné na Žernově

Velikonoční neděle 24. dubna 2011 v 16 hod.

Poslouží:

P. Václav Hejčl – cirkev římskokatolická

farář Jiří Musil – CČSH

kazatel Petr Asszonyi – Církev bratrská

Pěvecký sbor Církve bratrské

 Přijďte s námi si připomenout velikonoční poselství,

které nic neztratilo na svém významu

 ÷

 OBRÁZEK : dsc067891.jpg

 

÷

Společná bohoslužba tří církví měla za cíl připomenout návštěvníkům pravý smysl Velikonoc a dokázat, že je mnohem víc věcí, které křesťany spojuje než rozděluje.

Innocent

 Milé děti,

chcete si něco vyrobit na Velikonoce?

Přijďte 8. dubna 2011 v 17 hod. do knihovny

 a přineste si 2–3 vyfouklá vajíčka, kulatou krabičku od sýrů, nůžky, štětec na lepidlo.

Těší se na Vás Marie Jirková

÷

  OBRÁZEK : kopie_-_dsc067001.jpg

÷

Předvelikonoční setkání dětí školního i předškolního věku. Na programu bylo povídání o Velikonocích, zdobení vajíček a vyrábění košíčků.

 

 Pozvání na 1. letošní národopisnou vycházku

v neděli 3. dub­na 2011

Sejdeme se ve 14 hodin před žernovskou kaplí.

Cílem cesty bude Šibeniční rokle se svým kamennným mostkem, bývalé popraviště, Máslova louka, kde kdysi stával mlýn a hřbitůvek z roku 1866 zv. U Vojáků

Vyprávět bude Luboš Jirka

OBRÁZEK : dsc06596.jpg

÷

Pohodové nedělní odpoledne, krásné slunečné počasí, 45 účastníků místních i přespolních, kteří se sešli před kaplí - to byl teprve začátek společné vycházky, která směřovala do míst tak blízkých a přece mnohým téměř neznámých. Cílem cesty byla Šibeniční rokle s vojenským hřbitůvkem z roku 1866, starý kamenný mostek jehož stáří lze odhadnout minimálně na 600 roků, bývalé popraviště a Máslova louka, kde ještě v roce 1601 je připomínán starý mlýn, pila a olejna. Každé zastavení bylo doprovázeno odborným výkladem.  

(foto naleznete v galerii)

Innocent

Svěcení zvoničky

÷

OBRÁZEK : zvonicka_71.jpg

          V sobotu 12. března t. r. se početná skupina pozvaných hostí sešla u Nováků, aby byla svědkem dosti neobvyklé události: svěcení nové zvoničky, kterou si majitel prosperujícího podniku vybudoval vlastním nákladem pro radost a potěšení poblíž svého obydlí. Hlavním hostem byl pan děkan Boguslaw Partyka z Náchoda, který byl vykonavatelem tohoto náboženského úkonu. Vlastnímu svěcení předcházela úvodní řeč, kterou přednesl Luboš Jirka a z které vyjímáme její podstatnou část:

 „..........Čas od času jsme se scházeli na našich národopisných vycházkách, ale důvod toho dnešního sejití je zcela mimořádný. Stojíme před malou zvoničkou, která bude nyní středem naší pozornosti.

         Všeobecně platí, že zvoničky jsou solitérní stavby, sloužící k zavěšení zvonu. Někdy k podobnému účelu se použil třeba i vhodný strom stojící o samotě. Na rozdíl od zvonice nejsou funkčně spjaty s kostelem, ale jsou to samostatné stavby nebo zařízení.

         Ke vzniku obecních zvoniček dal především popud ohňový patent Marie Terezie, vydaný 21. srpna roku 1751. Obsahoval celkem 30 článků. Mezi jinými

přikazoval mít v každé obci zvonek a zvonit, pokud vartýř uvidí požár. Mezi dalšími články tohoto nařízení se uváděla povinnost sázet mezi chalupy stromy a mít na návsi rybníček. Samotné zvoničky se lišily a liší jak tvarem tak i velikostí. Je to dáno nejenom krajovými zvyklostmi, ale také majetkovými možnostmi zřizovatele.

         Vrchnost k realizaci zmíněného patentu přistupovala velmi liknavě. O to víc musíme pochválit žernovské obecní zastupitelstvo, které již následujícího roku zavěsilo nový zvon na lípu před stavením čp. 18, tehdy Čepelkovými. Po necelých třiceti letech byla dostavěna kaple a zvon změnil svoje stanoviště. Na jeho obvodu, přesněji řečeno krku, je latinský nápis, který přeložený do češtiny znamená: Skrze vás bouře, kroupy a blesky.

         K tomuto původnímu zvonu, který nese letopočet 1752, ještě před první světovou válkou přibyly další dva. Jejich existence však neměla dlouhého trvání, protože během války byly zrekvírovány. Stejný osud potkal další dva nové zvony pořízené za první republiky. Jen ten původní úspěšně přečkal všechna nebezpečí a minulý rok byl za nemalý finanční obnos zrepasován. Zvony jsou jedním z úžasných lidských vynálezů. Zvou věřící k bohoslužbě, připomínají jim čas modlitby, oznamují konec lidského života, varují před nebezpečím, odměřují čas, oslavují radostnou událost a nebo jen tak vytvářejí svým zvukem úžasný pocit sepětí s domovem. Zvony patří k duchovnímu i kulturnímu dědictví národa i církve, je to hudební nástroj, který má hlavu, tělo, srdce, tvář a především hlas.

         Je to radostná událost, když k onomu starému zvonu na Žernově přibude nyní jeho mladší sourozenec...­.......“

                                                                            Luboš  J i r k a

(Foto Josef Vlček. Fotografie naleznete v galerii)

 

  Vítání malých občánků

K povinnostem knihovnice patří mj. připravit kulturní vložku k takové slavnostní příležitosti jakou je vítání malých občánků, které se konalo na Obecním úřadě dne 5. března 2011. Vystoupení dětí předcházel intenzivní nácvik.

÷ 

OBRÁZEK : kopie_-_dsc06419.jpg

 ÷

 OBRÁZEK : kopie_-_dsc06421.jpg 

÷

OBRÁZEK : kopie_-_dsc06424.jpg

 

÷

 Dobrá zpráva pro všechny rodáky a přátele Žernova!

 Naše obec v soutěži o titul Vesnice roku Královehradec­kého kraje

  se 10. 6. 2009 umístila na prvním místě a postoupila do celostátního kola.

 Soutěže se zúčastnilo celkem 50 vesnic KH kraje.

 ♦

 Ještě lepší zpráva pro všechny občany Žernova,

 jeho rodáky a přátele.


 V sobotu 12. 9. 2009 jsme mohli v 15 hod. v přímém přenosu z Luhačovic sledovat vyhlášení výsledků soutěže Vesnice roku České republiky v roce 2009. Z 325 přih­lášených obcí z celé ČR se Žernov umístil na čestném třetím místě.

 ÷

 Velký dík patří všem, kteří k tomuto úspěchu přispěli svým zájmem o pořádek ve svém bydlišti, svojí obětavou prací v zájmu obce a svým podílem na celospolečenském dění na Žernově.

 ÷

  luhacovice.jpg

  Luhačovice 12. září 2009 

 ♣

          Hlavní dominantu žernovské návse tvoří kaple Panny Marie Sněžné. Po mnoho generací sloužila svému účelu a stala se jakýmsi symbolem obce. Avšak vzlínající voda prostupovala její zdivo a způsobovala vlhkost celého objektu. Za tím účelem bylo v roce 2005 přistoupeno, v rámci omezených finančních možností, k rekonstrukci alespoň spodní části budovy. Po provedených opravách byla kaple na žernovské posvícení 25. září znovu otevřena a při slavnostní bohoslužbě vysvěcena panem arcibiskupem Otčenáškem.

            Nová střecha a oplechování zvonice však na sebe nechaly čekat až do letošního roku. Za sdružené finanční prostředky Památkového ústavu, obce Žernov a římskokatolické církve došla řada i na tuto část objektu. Při snímání vrchní kopule věžičky byla nalezena schránka s dobovými dokumenty z roku 1898. Tyto písemnosti se opět vrátily na své místo a jejich počet rozšířila mimo jiné i zpráva příštím generacím tohoto znění:

 ÷

 Žernov – Vesnice roku 2009 Královeh­radeckého kra­je

 a třetí v celé ČR

          Píše se rok 2009. Ministerstvem pro místní rozvoj spolu s Ministerstvem zemědělství, Spolkem pro obnovu venkova ČR a Svazem měst a obcí byl vyhlášen již patnáctý ročník soutěže Vesnice roku.

          V poslední době bylo na Žernově vynaloženo nemalé úsilí směřující ke zvelebení obce a zároveň i k pozvednutí jejího společenského života. Úspěšně realizované investiční akce, rozvíjející se zájmová činnost a obětavá práce nemalé části obyvatel vytvořily velmi dobré podmínky k podání přihlášky do této soutěže.

          V rámci kraje se tentokrát přihlásilo 50 obcí, což byl největší počet uchazečů v patnáctileté historii a zároveň i ve srovnání s ostatními kraji republiky. Za tím účelem 9. června t. r. zavítala na Obecní úřad desetičlenná komise, která měla za úkol posoudit skutečný stav věci. Po krátké prezentaci dosažených výsledků se členové komise odebrali na prohlídku obce. Zajímali se o práci knihovny a jejího zapojení do přípravy kulturních akcí, práci s mládeží, vzhled obce, péči o veřejnou zeleň a obecní majetek. V silné konkurenci s vesnicemi daleko lidnatějšími, jejichž chod řídí uvolnění funkcionáři, se naše šance na úspěch zdály velmi nepravděpodobné. O to větší radost jsme měli, když prozatím z neoficielní informace jsme se dozvěděli, že se Žernov v krajském hodnocení umístil na prvním místě. Toto rozhodnutí jsme přijali jako ocenění obětavé práce mnoha jednotlivců i kolektivů a také jako příslib finanční odměny.

          Tím ovšem našim radostem a starostem nebyl zdaleka konec. Žernov, jako vítěz krajského kola, automaticky postoupil do celostátního hodnocení a dále pak měl za povinnost uspořádat důstojnou oslavu pro všechny zúčastněné obce, zástupce ústředních orgánů a kraje.

          V sobotu 22. srpna úderem desáté hodiny a příjezdem královehradeckého hejtmana Lubomíra France se starostou Žernova Mgr. Liborem Mojžíšem k Obecní sokolovně vypukla ojedinělá akce – slavnostní předání ocenění vítězné obci. „Pro všechny Žernováky“, zvolal starosta Mojžíš při přebírání vítězného poháru. Celodenní program trval do pozdních večerních hodin.

          Podobná situace jako 9. června se opakovala v neděli 6. září t. r. Tento den přijela na Žernov dvanáctičlenná komise celostátní, která měla za úkol, v časovém limitu čtyř hodin,  porovnat situaci na Žernově s úspěchy vítězných obcí v jednotlivých krajích. Kritéria byla v podstatě shodná, jenom počet hodnocených odpovídal počtu krajů, tzn. 13. Na rozhodnutí jsme museli čekat do soboty 12. září, kdy jsme byli v přímém přenosu z Luhačovic svědky vyhlášení vítězů. Žernov se umístil z 325 obcí celé České republiky na důstojném třetím místě. Cenu opět převzal z rukou Ministra pro místní rozvoj starosta obce.

Sepsáno před dokončením rekonstrukce střechy kaple a její věže dne 26. září 2009

 Luboš Jirka