Otevřít menu

Na úvodní stranu Obecní knihovna Žernov

Návštěv :
Celkem : 4394
Týden : 10
Dnes : 0

Vítejte

na internetových stránkách

 Obecní knihovny v Žernově

 ÷

 Nachází se v budově Úřadu městyse

 a o její provoz se stará a na čtenáře se od 1. 10 2018 těší

Mgr. Alena Pácaltová a Ing. Jakub Kosinka

 

  Kontakt: knihovna.zernov@seznam.cz

÷

 OBRÁZEK : obecni_urad_112_1.jpg

 Budova Obecního úřadu Žernov

 

 Upozornění: 

KNIHOVNA JE PRO ČTENÁŘE OTEVŘENA

 

Navzdory všem opatřením vlády ČR bude knihovna následující pátky od 17 do 19 hodin pro čtenáře otevřena; je nicméně nutné dodržovat veškerá hygienická opatření související s prevencí proti šíření nemoci COVID 19 (zejména omezení počtu lidí ve vnitřních prostorách, nošení roušek, dezinfekce rukou). Mimo standardní otevírací dobu se na nás můžete obracet telefonicky nebo e-mailem:

-         Jakub Kosinka – telefon 608 215 979

-         e-mail: knihovna.zernov@seznam.cz

Do knihovny s Vámi rád zajdu i individuálně v čase, na kterém se dohodneme, čímž zamezíme setkávání více osob ve vnitřních prostorách a tím snad i šíření nemocí.

Na našich webových stránkách https://knihovnazernov.webk.cz pak naleznete Online katalog s knihami, které Vám můžeme nabídnout.

Rovněž Vám mohu zprostředkovat zapůjčení knih z Knihovny Břetislava Kafky v Červeném Kostelci, případně z Knihovny města Hradce Králové.

Za knihovníky s přáním pevného zdraví
Jakub Kosinka

 

  Stávající in­ternetové stránky www.knihovnazernov.webk.cz jsou novým pokračováním bývalých

 www.knihovnazernov.wz.cz

Smile

 Dobrá zpráva pro všechny rodáky a přátele Žernova

 Naše obec v soutěži o titul Vesnice roku Královehradec­kého kraje

  se 10. 6. 2009 umístila na prvním místě a postoupila do celostátního kola.

 Soutěže se zúčastnilo celkem 50 vesnic KH kraje.

 

 Ještě lepší zpráva pro všechny občany Žernova,

 jeho rodáky a přátele.

 V sobotu 12. 9. 2009 jsme mohli v 15 hod. v přímém přenosu z Luhačovic sledovat vyhlášení výsledků soutěže Vesnice roku České republiky v roce 2009. Z 325 přih­lášených obcí z celé ČR se Žernov umístil na čestném třetím místě.

 ÷

 Velký dík patří všem, kteří k tomuto úspěchu přispěli svým zájmem o pořádek ve svém bydlišti, svojí obětavou prací v zájmu obce a svým podílem na celospolečenském dění na Žernově.

 ÷

 OBRÁZEK : luhacovice.jpg

  Luhačovice 12. září 2009 

 

          Hlavní dominantu žernovské návse tvoří kaple Panny Marie Sněžné. Po mnoho generací sloužila svému účelu a stala se jakýmsi symbolem obce. Avšak vzlínající voda prostupovala její zdivo a způsobovala vlhkost celého objektu. Za tím účelem bylo v roce 2005 přistoupeno, v rámci omezených finančních možností, k rekonstrukci alespoň spodní části budovy. Po provedených opravách byla kaple na žernovské posvícení 25. září znovu otevřena a při slavnostní bohoslužbě vysvěcena panem arcibiskupem Otčenáškem.

            Nová střecha a oplechování zvonice však na sebe nechaly čekat až do letošního roku. Za sdružené finanční prostředky Památkového ústavu, obce Žernov a římskokatolické církve došla řada i na tuto část objektu. Při snímání vrchní kopule věžičky byla nalezena schránka s dobovými dokumenty z roku 1898. Tyto písemnosti se opět vrátily na své místo a jejich počet rozšířila mimo jiné i zpráva příštím generacím tohoto znění:

 ÷

 Žernov – Vesnice roku 2009 Královeh­radeckého kra­je

 a třetí v celé ČR

          Píše se rok 2009. Ministerstvem pro místní rozvoj spolu s Ministerstvem zemědělství, Spolkem pro obnovu venkova ČR a Svazem měst a obcí byl vyhlášen již patnáctý ročník soutěže Vesnice roku.

          V poslední době bylo na Žernově vynaloženo nemalé úsilí směřující ke zvelebení obce a zároveň i k pozvednutí jejího společenského života. Úspěšně realizované investiční akce, rozvíjející se zájmová činnost a obětavá práce nemalé části obyvatel vytvořily velmi dobré podmínky k podání přihlášky do této soutěže.

          V rámci kraje se tentokrát přihlásilo 50 obcí, což byl největší počet uchazečů v patnáctileté historii a zároveň i ve srovnání s ostatními kraji republiky. Za tím účelem 9. června t. r. zavítala na Obecní úřad desetičlenná komise, která měla za úkol posoudit skutečný stav věci. Po krátké prezentaci dosažených výsledků se členové komise odebrali na prohlídku obce. Zajímali se o práci knihovny a jejího zapojení do přípravy kulturních akcí, práci s mládeží, vzhled obce, péči o veřejnou zeleň a obecní majetek. V silné konkurenci s vesnicemi daleko lidnatějšími, jejichž chod řídí uvolnění funkcionáři, se naše šance na úspěch zdály velmi nepravděpodobné. O to větší radost jsme měli, když prozatím z neoficielní informace jsme se dozvěděli, že se Žernov v krajském hodnocení umístil na prvním místě. Toto rozhodnutí jsme přijali jako ocenění obětavé práce mnoha jednotlivců i kolektivů a také jako příslib finanční odměny.

          Tím ovšem našim radostem a starostem nebyl zdaleka konec. Žernov, jako vítěz krajského kola, automaticky postoupil do celostátního hodnocení a dále pak měl za povinnost uspořádat důstojnou oslavu pro všechny zúčastněné obce, zástupce ústředních orgánů a kraje.

          V sobotu 22. srpna úderem desáté hodiny a příjezdem královehradeckého hejtmana Lubomíra France se starostou Žernova Mgr. Liborem Mojžíšem k Obecní sokolovně vypukla ojedinělá akce – slavnostní předání ocenění vítězné obci. „Pro všechny Žernováky“, zvolal starosta Mojžíš při přebírání vítězného poháru. Celodenní program trval do pozdních večerních hodin.

          Podobná situace jako 9. června se opakovala v neděli 6. září t. r. Tento den přijela na Žernov dvanáctičlenná komise celostátní, která měla za úkol, v časovém limitu čtyř hodin,  porovnat situaci na Žernově s úspěchy vítězných obcí v jednotlivých krajích. Kritéria byla v podstatě shodná, jenom počet hodnocených odpovídal počtu krajů, tzn. 13. Na rozhodnutí jsme museli čekat do soboty 12. září, kdy jsme byli v přímém přenosu z Luhačovic svědky vyhlášení vítězů. Žernov se umístil z 325 obcí celé České republiky na důstojném třetím místě. Cenu opět převzal z rukou Ministra pro místní rozvoj starosta obce.

Sepsáno před dokončením rekonstrukce střechy kaple a její věže dne 26. září 2009

 Luboš Jirka